انتقادات و شکایات

    جهت ارسال انتقادات و شکایات احتمالی شما دو راه وجود دارد:

    1-ارسال پیامک به تلفن همراه:

    09399693690

    (مهندس-خلوتی)

    2-ارسال پست الکترونیکی به :Nikan1385@gmail.com